Scandiflora B.V. respekterar den personliga integriteten hos besökarna på företagets webbplats, framför allt besökarnas rättigheter i fråga om automatiserad hantering av personuppgifter. För att våra kunder ska få insyn i rutinerna för denna hantering har vi därför utformat och infört en policy med avseende på hanteringen, med som mål att de berörda personerna ska kunna utöva sina rättigheter i så hög grad som möjligt.

För mer information om skydd av personuppgifter kan du gå till den nederländska dataskyddsmyndighetens webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Innan du har godkänt användning av cookies och andra spårningssystem på webbplatsen placerar vi inga icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du följande användarvillkor.

Den version av integritetspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen är den enda giltiga versionen under ditt besök på webbplatsen, tills en ny version ersätter den befintliga.

Artikel 1 – Lagbestämmelser

 1. Webbplats: scandiflora.nl
 2. Ansvarig för hantering av personuppgifter: Scandiflora B.V., med säte på Huygensstraat 12, NL-1433 BP Kudelstaart, Nederländerna, registreringsnummer hos handelskammaren: 61664634.

Artikel 2 – Åtkomst till webbplatsen

 • Det är du personligen som beviljas åtkomst till webbplatsen och användning av den. Webbplatsen, samt uppgifter och information som anges på den, får inte användas för kommersiella, politiska eller publicistiska ändamål eller för kommersiella erbjudanden, och i synnerhet inte för utskick av oombedda elektroniska erbjudanden.

Artikel 3 – Webbplatsens innehåll  

 • Alla märken, foton, texter, kommentarer, illustrationer, (animerade) bilder, videoklipp, ljudfiler samt alla tekniska applikationer som kan användas för att webbplatsen ska fungera, och mer allmänt alla komponenter som används på webbplatsen, skyddas av lagstiftning om immateriella rättigheter. Det är strikt förbjudet att på något sätt återge, upprepa, använda eller anpassa hela eller delar av webbplatsens innehåll, inklusive tekniska applikationer, utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsens ansvarige. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot ett inkräktande ska detta inte uppfattas som ett tyst medgivande eller som tecken på att inga rättsliga åtgärder kommer att vidtas.

Artikel 4 – Webbplatsens administration

 • För att administrationen av webbplatsen ska fungera väl, kan administratören när som helst
 • stänga av, avbryta eller begränsa en viss kategori besökares åtkomst till hela eller delar av webbplatsen,
 • ta bort all information som kan hindra webbplatsens funktion eller som strider mot nationell eller internationell lagstiftning eller mot internet-etiketten,
 • tillfälligt stänga av åtkomsten till webbplatsen för att kunna genomföra uppdateringar.

Artikel 5 – Ansvarsskyldighet

 • Administratören kan under inga omständigheter hållas ansvarig för fel eller störningar i, problem med eller avbrott av webbplatsens funktion som får till följd att webbplatsen eller någon av dess funktioner inte är tillgänglig. Du ansvarar själv för hur du ansluter till och använder webbplatsen. Du ska själv vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din enhet och dina uppgifter mot bland annat virusangrepp på internet. Dessutom ansvarar du själv för vilka webbplatser och vilken information du använder på internet.
 • Administratören kan inte hållas ansvarig för rättsliga förfaranden som inleds mot dig
 • till följd av användning av webbplatsen eller av tjänster som finns tillgängliga via internet,
 • till följd av brott mot villkoren i denna integritetspolicy.

Administratören kan inte hållas ansvarig för skador som du själv, tredje part eller din enhet drabbas av som en följd av att du har anslutit till eller använt webbplatsen. Du har inte rätt att vidta någon åtgärd mot administratören som en följd av sådan skada.

 • Om administratören på något sätt blir involverad i en tvist till följd av din användning av denna webbplats, har denne rätt att kräva skadeersättning av dig för den skada som tvisten orsakar och kommer att orsaka denne.

Artikel 6 – Insamling av uppgifter

 • Dina uppgifter samlas in av Scandiflora B.V.. Till personuppgifter räknas: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av administratören för att upprätthålla kontakten med dig, och i förekommande fall för att hantera dina beställningar.

Artikel 7 – Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

 • I enlighet med artikel 13.2 b i dataskyddsförordningen har alla rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, begränsning av behandlingen av dem, rätt att invända mot behandling av uppgifterna samt rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på info@scandiflora.nl.
 • Vid en sådan begäran måste alltid en kopia av en giltig identitetshandling bifogas, med din underskrift och med en adress angiven som du kan kontaktas på. Du får svar på din begäran inom en månad efter att den har inlämnats. Beroende på komplexiteten hos och antalet inlämnade yrkanden kan denna tidsfrist vid behov förlängas med två månader.

 

Artikel 8 – Hantering av personuppgifter

 • Om besökaren misstänks för att ha brutit mot någon lag eller regel och myndigheterna behöver de personuppgifter som samlats in på webbplatsen om besökaren, överlämnas dessa uppgifter till den aktuella myndigheten efter en uttrycklig och motiverad begäran från myndigheten. Därefter omfattas dessa personuppgifter inte längre av bestämmelserna i detta meddelande om skydd av personuppgifter.
 • Om särskild information krävs för att få åtkomst till vissa av webbplatsens funktioner, ska webbplatsens ansvarige upplysa om den obligatoriska karaktären hos denna information när uppgifterna efterfrågas.

 

Artikel 9 – Kommersiella erbjudanden

 • Du kan få utskick från webbplatsen om kommersiella erbjudanden. Om du inte vill få sådana utskick (längre) skickar du ett e‑meddelande till följande adress: info@scandiflora.nl.
 • Om du får ta del av personuppgifter under besöket på webbplatsen får du inte spara dessa eller använda dem på annat otillåtet sätt, vilket omfattar alla handlingar som skulle utgöra ett intrång på de(n) aktuella personens/personernas privatliv. Webbplatsens ägare kan under inga omständigheter hållas ansvarig i ovan nämnda situationer.

Artikel 10 – Uppgifternas lagringsperiod

 • De uppgifter som samlas in via webbplatsen används och lagras under den enligt lag tillåtna tidsperioden.

Artikel 11 – Cookies

 • En cookie är en liten textfil som lagras på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller information som gör att du känns igen som kund av servern när du besöker webbplatsen. Då kan besöket anpassas efter dina preferenser och inloggningen underlättas. När du besöker vår webbplats visas en cookie-banderoll där vi informerar om att vi använder cookies. Om du då fortsätter att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Ditt samtycke är giltigt under en period på tretton månader.
 • Vi använder följande typer av cookies på webbplatsen:
 • – Funktionella cookies, till exempel sessions- och inloggningscookies, för lagring av sessions- och inloggningsinformation.

– Anonymiserade analytiska cookies för att fåinsyn i besöket på vår webbplats utifrån information om besöksantal samt populära sidor och ämnesområden. På så sätt kan vi lättare anpassa kommunikation och information till besökarnas behov. Vi ser inte vem som besöker webbplatsen eller vilken pc som ansluter till den.

 •  – Spårningscookies, till exempel annonscookies som syftar till att visa relevanta annonser. Genom information om vilka webbplatser som har besökts kan personliga intressen och preferenser inhämtas. Det gör att organisationer till exempel kan visa sina besökare individualiserad reklam. Spårningscookies gör det möjligt att skapa en profil av personer och anpassa behandlingen av dem därefter. Med spårningscookies hanteras vanligtvis personuppgifter.

 

Artikel 12 – Bildmaterial och produkter

 • Inga garantier kan lämnas för det bildmaterial på webbplatsen som hör till produkterna i utbudet.

Artikel 13 -Tillämplig rätt

 • Nederländsk rätt ska gälla för dessa villkor. Om inte undantag råder har domstolen på den ort där webbplatsens ägare har sitt säte exklusiv befogenhet vid eventuella tvister om dessa villkor.

Artikel 14 – Kontakt

 • För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen kan du vända dig till info@scandiflora.nl.

This post is also available in: Nederländska Engelska Norskt Bokmål